صدای پنکه

صدای پنکه ی کنار تلویزیون اونقدر توی فضا غالب شده که گوشم چیزی به صراحت صدای باد نمیشنوه.

آزاد که باشی صدای زندگی بیشتر توی گوشت زنگ میزنه. عکسعکس هم بهونه ای میشه برای بالا کشیدن جسدت از قعر ِلجن ِ نجس ِ یک رابطه، که پایین مونده.

چیزی نمونده، صدای اذان که بیاد، چشمام سنگین میشه و غذای مسموم ِ آخر شب کار خودشو میکنه. میمونه عکس! عکس یه تعریف بیشتر نداره ،عکس، همون پیرزن دویست ساله ایه که تمام زندگیش منتظر صدای بچه هاش بود ، شنیدن اسم ِ مامان .

اوایل بچه بود ، بعدش بچه خواست ، بعدشم تمام گاو های مزرعه حمله کردن و سگ های نگهبان رو خوردن.

اینجا صدای پنکه ی کنار تلویزیون اونقدر توی فضا غالب شده که گوشم چیزی به صراحت صدای آب نمیشنوه . آبی که داشت میریخت . آبی که کافیه بریزهآبحیاتی که خیلی وقته با ط دسته دار نوشته نمیشه و برای صرفه جویی و استفاده بهینه از متری ۲۰ میلیون تومان منزل مسکونی ، فقط و فقط با ت دو نقطه نوشته میشه ، تا هم فضای شاعرانه حفظ شه ، هم فیلِمون یاد هندستونی نکنه که توش حیاط رو با ط دسته دار مینویسن ؛ هرچند که همون دسته اش هم برامون کافیه!

هنوز صدای پنکه ی کنار تلویزیون اونقدر توی فضا غالب شده که گوشم چیزی توی این تاریکی نمیبینه !

مراقب باشید !

گاو های مزرعه ی بالا تمام سگ های نگهبان رو خوردند ، یه آب هم روش …!

آبی که داشت میریخت . آبی که کافیه بریزه ، دستی که ممکنه رو بشهیا روی دستای من لیز بخوره

حرف نزن ! خودم اونقدر باهوش هستم که حدس بزنم. تونای ِ دوس داشتن نداری.

یک شُش داری ، آغشته به سیگار ِ ایرانی ، که خریدار اصلی ِ عامل ِ اصلی تر ِ سرطان باشی ، از تمام دکه های متروک اطراف شهر.

من استاد درس ِ مزخرف تو هستم . با اختیار ِ چهار واحد امتحان ِ عملی؛ یک واحد تؤری و بیست واحد ِ نظری ، که نظر به بیست سال ِ زندگی من اگر بکنی ، خوب میفهمی تؤری جایی بیشتر از یک واحد نداشت . عملی به کون ِ گشادمان چهار تا ماند و نظری

نظری که خوب میکنیمخوب میدهیم….

و باز هم صدای پنکه ی کنار تلویزیون اونقدر توی فضا غالب شده کههیچی… !

کولر رو روشن کردم. شاید تمام اختلافات ما چیزی جز دمای اتاق نبود.

حیات که نباشد، ت دونقطه چه کم از دسته ی طاها دارد؟

اتفاق آنجایی شکل میگیرد که من برای دلم ، دست به کاغذی میبرم که یک ساعت و نیم پیدا نمیشد.

صدای باد ِ کولر ِ بالای تلویزیون اونقدر توی فضا غالب شده که صدای اذان سخت به گوشم میرسه….

خ.ج

شهریورنودوچهار

By | 2018-02-11T22:04:09+00:00 September 21st, 2015|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment